فرومولیبدن        فلز مولیبدن        اکسید مولیبدن

Slide backgroundSlide thumbnail

Technical Grade Molybdenum Oxide

Mo: 60 – 64% | C : 0.1%max |S: 0.1% max

Cu : 0.5 % max | Si : 0.5 – 1.5%

Size : 0 – 4 mm

Packing : in one Mt Big Bag

Slide backgroundSlide thumbnail

Pure Molybdenum Tri Oxide

Mo : 66.6% |Ca , Cu , k , Fe , Na , Pb , Cr , Mn , P , Sn , V , Zn < 5 ppm

W < 20 ppm

Size : upon request

Packing : in 50 Kg steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Molybdenum Metal Powder

Mo : 99.9 % min | Ca , Cu , Na , Pb , Cr , Mn , P , Sn , V , Zn , W < 5 ppm

Fe < 35 PPM | K < 15 ppm

Size : upon request

Packing : in 50 - 100 Kg steel drum

.

کشورهایی که محصولات خود را به آنها صادر می کنیم