فرومولیبدن        فلز مولیبدن        اکسید مولیبدن

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G A-I

Mo: 68 – 72% | C : 0.1%max |S: 0.1% max

Cu : 1.2 % max | Si : 1.5% max

Size : 5 – 50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G A-II

Mo: 68 – 72% | C : 0.1%max |S: 0.1%max

Cu : 0.5-1.5%max | Si : 1.5% | P : 0.05%

Size : 5–50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G B –I

Mo: 65 – 70% | C : 0.1%max |S: 0.05 - 0.1%

Cu : 0.5 % max | Si : 0.5 – 1.5%

Size : 5 – 50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G B-II

Mo: 60 – 65% | C : 0.1%max |S: 0.1% max

Cu : 1.2 % max | Si : 1.5%

Size : 5 – 50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G C –I

Mo: 60 – 65% | C : 0.1%max |S: 0.05 - 0.1%

Cu : 0.5 % max | Si : 0.5 – 1.5%

Size : 5 – 50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

Slide backgroundSlide thumbnail

Ferro Molybdenum G C-II

Mo: 60 – 65% | C : 0.1%max |S: 0.1% max

Cu : 1.2 % max | Si : 1.5%

Size : 5 – 50 mm

Packing : in one Mt Big Bag or 250 Kg Steel drum

فرومولیبدن

کشورهایی که محصولات خود را به آنها صادر می کنیم