فرومولیبدن        فلز مولیبدن        اکسید مولیبدن

Slide backgroundSlide thumbnail

Molybdenum Metal Powder

Mo : 99.9 % min | Ca , Cu , Na , Pb , Cr , Mn , P , Sn , V , Zn , W < 5 ppm

Fe < 35 PPM | K < 15 ppm

Size : upon request

Packing : in 50 - 100 Kg steel drum

.

کشورهایی که محصولات خود را به آنها صادر می کنیم